คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย  งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 - 2559

ผศ.ดร.กภ.กานดา ชัยภิญโญ ประธาน
รศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล รองประธาน
ผศ.ดร.กภ.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม เลขานุการ
อ.ดร.กภ.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
กภ.ภูวรินทร์ นามแดง กรรมการ (ตัวแทนสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย)
กภ.วนัสนันท์ อรุณโชติ กรรมการ (ตัวแทนชมรมกายภาพบำบัดในระบบทรวงอกและระบบไหลเวียนโลหิต)
อ.กภ.สุมนา ตัณฑเศรษฐี กรรมการ
รศ.ดร.กภ.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย กรรมการ
รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร กรรมการ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ กรรมการ
ผศ.ดร.กภ.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร กรรมการ
อ.ดร.กภ.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร กรรมการ
อ.ดร.กภ.นันทินี นวลนิ่ม กรรมการ
อ.ดร.กภ.รัฐพร สีหะวงษ์ กรรมการ
อ.กภ.สายแก้ว เจือจันทร์ กรรมการ
อ.กภ.ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ กรรมการ
อ.กภ.อักษิภา หงษ์อุเทน กรรมการ
อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ กรรมการ
กภ.วราภรณ์ ฮุงหวล กรรมการ

 

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: