การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2562 เวลา 16:00-20:00 น. ณ ห้องประชุม executive 3 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซล ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การให้ทุนนำเสนอผลงานเกี่ยวกับบุหรี่ในการประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2020 ณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ "ภก.ดร.คทา บัณฑตานุกูล" เข้าร่วมประชุม และมีการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานเครือข่ายฯ พ.ศ. 2561-2563 ดังนี้
แผนงานย่อยที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ, แผนงานย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน และ แผนงานย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

บทความที่เกี่ยวข้อง