การประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่30สิงหาคม 2562 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงานของวิชาชีพในการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆและติดตามการดำเนินกิจกรรมบุหรี่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งชี้แจงและเผยแพร่โปรแกรมบุหรี่สหวิชาชีพให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง