กรณีศึกษา : การสำรวจบทบาทของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทยต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
Case study : The survey of the role of physical therapists in Thailand on tobacco control
เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม* , ประวิตร เจนวรรธนะกุล
Premtip Thaveeratitham*, Prawit Janwantanakul
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University
Submitted: 5 Jan 2009 Accepted: 20 Mar 2009

บทคัดย่อ
ควันบุหรี่เป็นสาเหตุของการทำลายสุขภาพทั้งของตนเองและผู้คนรอบข้าง จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม
การบริโภคยาสูบ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สำรวจบทบาทของนักกายภาพบำบัดในการมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2) สำรวจเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในหลักสูตรกายภาพบำบัดในประเทศไทย
 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบำบัดในการมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบต่อไป

การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลโดยในส่วนที่
1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังนักกายภาพบำบัดที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 322 ชุด
ผลการสำรวจพบว่า นักกายภาพบำบัดตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมาจำนวนทั้งสิ้น 186 ชุด(ร้อยละ 57.1) โดยนักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่ทราบถึงผลเสียของบุหรี่ต่อสุขภาพของตนเอง และต่อผู้คนรอบข้าง แต่นักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีเพียงส่วนน้อยที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในด้านนี้
2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์ในสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัดจำนวน 142 ชุด
ผลการสำรวจพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมาจำนวนทั้งสิ้น 61 ชุด (ร้อยละ 43) โดยมีอาจารย์ ร้อยละ 32.8 ที่ตอบว่า ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องยาสูบ โดยเฉลี่ยมีการเรียนการสอนอยู่ประมาณ 3.2ชั่วโมง และมีลักษณะการเรียนการสอนแบบทฤษฎี(ร้อยละ 32.8) มากกว่าปฏิบัติการ (ร้อยละ 8.2)อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่เข้าไว้ในหลักสูตร (ร้อยละ 90.2)

ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่า ยังมีนักกายภาพบำบัดอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบบทบาทในด้านนี้ นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ในประเทศไทย ยังขาดการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ต้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบำบัดในการมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างยั่งยืน รวมทั้งควรจะมีการพัฒนาในด้านหลักสูตรให้มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด เพื่อที่นักกายภาพบำบัดในอนาคตจะได้มีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทในการต่อบทบาทในการมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบต่อไป

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: