กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีกิจกรรมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมบุหลัน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมีนักกายภาพบำบัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 รวม 70 คน เข้าร่วมอบรมในเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่อีกด้วย

จากรูปด้านบน (ซ้ายไปขวา) คือ รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร ผู้รับผิดชอบโครงการ กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด ถัดมาผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ รศ.ดร.อรสา. พันธ์ภักดี. วิทยากร

การประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมอิเหนา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 16:00-20:00 น. ณ ห้องประชุม Pisa room 1+2 ชั้น 8 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซล ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2020 ณ กรุงเทพฯ และมีการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานเครือข่ายฯ พ.ศ. 2561-2563 ดังนี้
แผนงานย่อยที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ, แผนงานย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน และ แผนงานย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

การวางแผนงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2553 – 2555

เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2552  ได้จัดการประชุม การวางแผนงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2553 – 2555

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2557

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม คณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด ได้จัดประชุมเพื่อระบุแผนงานระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร จากภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: