กิจกรรมเครือข่าย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Online (zoom meeting)
โดยเป็นการประชุมแจ้งการจัดกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย ครั้งที่ 3 (Dean summit on tobacco control) และกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2” ที่ผ่านมา, รายงานความก้าวหน้าของแผนงานที่ 1-4 ดังนี้
แผนงานที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย อ.ดร.กภ. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน โดย รศ.ดร.กภ. ปนดา เตชทรัพย์อมร แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย อ.กภ. ทัศวิญา พัดเกาะ แผนงานที่ 4 โครงการถอดบทเรียน (ส่วนกลาง) และพิจารณาการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคณะ/ภาควิชากายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Online (zoom meeting) โดยเป็นการประชุมรายละเอียดแผนงานต่าง ๆ ในโครงการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2563-2565 ได้แก่ แผนงานที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย อ.ดร.กภ. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล, แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน โดย รศ.ดร.กภ. ปนดา เตชทรัพย์อมร, แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย อ.กภ. ทัศวิญา พัดเกาะ แผนงานที่ 4 โครงการถอดบทเรียน (ส่วนกลาง) เป็นต้น

 

กิจกรรมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีกิจกรรมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมบุหลัน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมีนักกายภาพบำบัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 รวม 70 คน เข้าร่วมอบรมในเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่อีกด้วย

จากรูปด้านบน (ซ้ายไปขวา) คือ รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร ผู้รับผิดชอบโครงการ กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด ถัดมาผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ รศ.ดร.อรสา. พันธ์ภักดี. วิทยากร

การประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมอิเหนา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 16:00-20:00 น. ณ ห้องประชุม Pisa room 1+2 ชั้น 8 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซล ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2020 ณ กรุงเทพฯ และมีการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานเครือข่ายฯ พ.ศ. 2561-2563 ดังนี้
แผนงานย่อยที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ, แผนงานย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน และ แผนงานย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

การวางแผนงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2553 – 2555

เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2552  ได้จัดการประชุม การวางแผนงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2553 – 2555

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: