เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 16:00-20:00 น. ณ ห้องประชุม Pisa room 1+2 ชั้น 8 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซล ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2020 ณ กรุงเทพฯ และมีการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานเครือข่ายฯ พ.ศ. 2561-2563 ดังนี้
แผนงานย่อยที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ, แผนงานย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน และ แผนงานย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: