เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Online (zoom meeting) โดยเป็นการประชุมรายละเอียดแผนงานต่าง ๆ ในโครงการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2563-2565 ได้แก่ แผนงานที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย อ.ดร.กภ. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล, แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน โดย รศ.ดร.กภ. ปนดา เตชทรัพย์อมร, แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย อ.กภ. ทัศวิญา พัดเกาะ แผนงานที่ 4 โครงการถอดบทเรียน (ส่วนกลาง) เป็นต้น

 

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: