เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Online (zoom meeting)
โดยเป็นการประชุมแจ้งการจัดกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย ครั้งที่ 3 (Dean summit on tobacco control) และกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2” ที่ผ่านมา, รายงานความก้าวหน้าของแผนงานที่ 1-4 ดังนี้
แผนงานที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย อ.ดร.กภ. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน โดย รศ.ดร.กภ. ปนดา เตชทรัพย์อมร แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย อ.กภ. ทัศวิญา พัดเกาะ แผนงานที่ 4 โครงการถอดบทเรียน (ส่วนกลาง) และพิจารณาการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคณะ/ภาควิชากายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: