รองศาสตราจารย์ ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร จากภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

เป็นประธานจัดการประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จาก 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และรับฟังการบรรยายเรื่อง บทบาทงานกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: