เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม คณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด ได้จัดประชุมเพื่อระบุแผนงานระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559

 

 

ประกอบด้วย
แผนงานย่อยที่ 1 โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้รับผิดชอบแผนงานคือ อ.กภ.ชาธิปัตย์ เครือพาณิชย์
แผนงานย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน ผู้รับผิดชอบแผนงานคือ รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชะทรัพย์อมร
แผนงานย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้รับผิดชอบแผนงานคือ อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: