ชื่อโครงการ การเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดและในแผนกกายภาพบาบัด

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวบุษบา ฉั่วตระกูล
ที่ทางาน ภาควิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 085-0291922 โทรสาร 053-946042 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พฤศจิกายน 2550-พฤศจิกายน 2552)
งบประมาณที่ขอจากเครือข่ายฯ 500,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 301,775.27 บาท
งบประมาณที่ได้รับสมทบจากแหล่งอื่น – บาท

ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ ปี พ.ศ. 2551
สภากายภาพบาบัดได้มีประกาศสนับสนุนให้พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และองค์การอนามัยโลกได้กาหนดประเด็นการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบสาหรับปี 2550 ไว้ว่า Smoke-free environment ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อประเด็นการรณรงค์ดังกล่าว เครือข่ายกายภาพบาบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จึงเห็นควรผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัด ปลอดบุหรี่ 100%

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้มีฐานข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ.2551 ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

 1. ข้อมูลการสูบบุหรี่ในแผนกกายภาพบาบัด และสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดทั่วประเทศ
 2. ข้อมูลการสูบบุหรี่มือสอง (passive smoking) ในแผนกกายภาพบาบัด และสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดทั่วประเทศ
 3. ข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ที่สูบุหรี่ ในแผนกกายภาพบาบัด และสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดทั่วประเทศ
 4. ข้อมูลด้านทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และการฝึกอบรม ในแผนกกายภาพบาบัด และสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

 1. มีฐานข้อมูลการสูบบุหรี่ในสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดทั่วประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2552
 2. มีฐานข้อมูลการสูบบุหรี่ในแผนกกายภาพบาบัดทั่วประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2552

กลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบในนักกายภาพบาบัด อาจารย์ และ นักศึกษากายภาพบาบัด และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวิชาชีพกายภาพบาบัดทั้งในโรงพยาบาล และสถานศึกษา เช่น ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการการศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ฐานข้อมูลการสูบบุหรี่ ในแผนกกายภาพบาบัด และสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดทั่วประเทศ
 2. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดโครงการส่งเสริมให้งานกายภาพบาบัดปลอดบุหรี่ 100%

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: