โครงการการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบำบัดและในแผนกกายภาพบำบัด
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปสาระสำคัญ

โครงการนี้ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ

 1. โครงการหน่วยงานกายภาพบำบัดปลอดบุหรี่ ดำเนินการในปี 2553 และ 2554
 2. โครงการคนกายภาพบำบัดปลอดบุหรี่ ดำเนินการในปี 2553 โดยโครงการมีระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน

การดำเนินการของโครงการหน่วยงานกายภาพบำบัดปลอดบุหรี่

 1. การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและคนกายภาพบำบัดปลอดบุหรี่
 2. การประชาสัมพันธ์โครงการไปยังแผนกกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยส่งเอกสารออกจำนวน 641 แห่งในปี พ.ศ.2553 และ จำนวน 515 แห่ง ในปี พ.ศ.2554
 3. การรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยทางหน่วยงานต้องส่งหลักฐานรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแผนกหรือหน่วยงานกายภาพบำบัด และจดหมายรับรองจากหัวหน้าส่วนงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่สูบบุหรี่จริง
 4. จัดทำป้ายเกียรติบัตร และจัดส่งป้ายไปยังหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีหลักฐานครบ โดยป้ายเกียรติบัตร เป็นกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ขนาด 6x18 นิ้ว พื้นมีสีเหลืองทอง ตัวอักษรสีน้ำเงิน แดง และดำ

ผลการดำเนินงาน
มีหน่วยงานกายภาพบำบัดสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งหลักฐานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนปลอด
บุหรี่ 100% จำนวน 129 แห่ง ในปี พ.ศ.2553 และจำนวน 86 แห่ง ในปี พ.ศ. 2554 รวมมีหน่วยงานกายภาพบำบัดที่ได้รับ
ป้ายจำนวน 215 แห่ง

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: