ดาวน์โหลดและสื่อ

ชื่อ ฮิต
ทำไมต้องมี (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 1959
เยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจาก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 1906
บริษัทบุหรี่ค้นคว้าและผลิตบุหรี่ที่ทำให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้นเสพติดมากขึ้นและเลิกสูบยากขึ้น ฮิต: 1157
แบบสอบถามสำหรับการประเมินภาวะการติดบุหรี่ ฮิต: 3427
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ที่ควรรู้ทั้งหมด ฮิต: 2229
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ฮิต: 2235
บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2043
รวบรวมคู่มือการเลิกบุหรี่ ฮิต: 3391
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ฮิต: 2102
กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบต่อผู้หญิง ฮิต: 2037
การแทรกแซงและบ่อนทำลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ ฮิต: 2346
การเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบของเยาวชน ฮิต: 2048
การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในคณะเภสัช ฮิต: 2031
การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ-กรองจิต ฮิต: 2733
การสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิง ฮิต: 2410

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: