ดาวน์โหลดและสื่อ

หัวเรื่อง ฮิต
ทำไมต้องมี (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 2010
เยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจาก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 1970
บริษัทบุหรี่ค้นคว้าและผลิตบุหรี่ที่ทำให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้นเสพติดมากขึ้นและเลิกสูบยากขึ้น ฮิต: 1242
แบบสอบถามสำหรับการประเมินภาวะการติดบุหรี่ ฮิต: 4675
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ที่ควรรู้ทั้งหมด ฮิต: 2349
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ฮิต: 2291
บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2117
รวบรวมคู่มือการเลิกบุหรี่ ฮิต: 3930
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ฮิต: 2190
กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบต่อผู้หญิง ฮิต: 2093
การแทรกแซงและบ่อนทำลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ ฮิต: 2428
การเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบของเยาวชน ฮิต: 2089
การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในคณะเภสัช ฮิต: 2077
การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ-กรองจิต ฮิต: 2776
การสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิง ฮิต: 2452

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: