ดาวน์โหลดและสื่อ

หัวเรื่อง ฮิต
ทำไมต้องมี (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 1998
เยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจาก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 1951
บริษัทบุหรี่ค้นคว้าและผลิตบุหรี่ที่ทำให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้นเสพติดมากขึ้นและเลิกสูบยากขึ้น ฮิต: 1211
แบบสอบถามสำหรับการประเมินภาวะการติดบุหรี่ ฮิต: 4127
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ที่ควรรู้ทั้งหมด ฮิต: 2304
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ฮิต: 2270
บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2089
รวบรวมคู่มือการเลิกบุหรี่ ฮิต: 3716
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ฮิต: 2158
กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบต่อผู้หญิง ฮิต: 2078
การแทรกแซงและบ่อนทำลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ ฮิต: 2417
การเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบของเยาวชน ฮิต: 2079
การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในคณะเภสัช ฮิต: 2066
การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ-กรองจิต ฮิต: 2768
การสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิง ฮิต: 2443

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: