นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ - สร้างคู่หูดูโอเพิ่ม 100 คู่ เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่แบบสมัครใจ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 กภ.ภูดิส สะวิคามิน นักกายภาพบำบัดบัดโรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอเซกาจำนวน 14 แห่ง ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสอนกระบวนและกลยุทธ์การเข้าหาเข้าถึงผู้สูบบุหรี่ รวมทั้งการเก็บข้อมูลผู้ที่มีปัญหาติดบุหรี่เพื่อหวังผลให้ผู้ติดบุหรี่หรือยาสูบเลิกโดยสมัครใจ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเดิมมี อสม. เข้าร่วมโครงการ 50 คน และปัจจุบันมี อสม. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 200 คน

 

                               

บทความที่เกี่ยวข้อง