หนังสั้นยาเสพติด โครงการต้นกล้าพันธุ์ดี

 
โดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ระดับมัธยมศึกษา
1.)จีรทิปต์ ทั่งบุญ
2.)ปิติภาคย์ สุพรรณ
3.)ณัฐดนัย พนมทม
4.)ทนงศักดิ์ ดวงหม่อง
 
โดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ระดับ ปวช./ปวส.
1.)ศรสิริน คำเพชรดี
2.)เพ็ญนภา กันทะพันธ์
3.)นริสสรา แก่นคำ
4.)ประภัสสร สีบู
 
โดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ระดับมัธยมศึกษา
1.)ธราธิป สาครวงค์วัฒนา
2.)กานต์ธีรา บุญประชุม
3.)อลีนตา สัตย์ธรรม
4.)ผกาทิพย์ ศรีอาจ
 
โดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ระดับ ปวช./ปวส.
1.)พรชิตา ใจใหญ่
2.)อัสมาพร ไกยชาติ
3.)กรรณิกา หินขาว
4.)กฤตพร โสภาพิมพ์
 
โดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ระดับมัธยมศึกษา
1.)ปิยวรรณ คำสวัสดิ์
2.)พัชรพล ลาเลิศ
3.)ไพลิน สดเพียร
4.)สวิตต์ สมเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง