โครงการบุหรี่ หน่วยงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำขุ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

 

1. ชื่อโครงการ    

              การพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมการ ลดละเลิกบุหรี่ในหน่วยงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำขุ่น

              อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

           นาย กิตติพงษ์   ตีตรา  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

              กลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

3. วันที่/สถานที่ดำเนินโครงการ

 วันที่ดำเนินโครงการ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมการลดละเลิกสูบบุหรี่ ในหน่วยงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำขุ่น

4.2 เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยกายภาพบำบัด ญาติ ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด ที่สูบบุหรี่

4.3 เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดมีความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่

4.4 เพื่อให้ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ ญาติ และผู้ใกล้ชิดสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้บริโภคบุหรี่รายอื่นได้

4.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ สามารถเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพได้

5. ผู้เข้าร่วมโครงการและจำนวน

           ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ ที่เข้ารับบริการที่แผนกกายภาพบำบัดและใน

           โรงพยาบาลน้ำขุ่น  จำนวน  40  คน

6. ความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

6.1 หน่วยงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำขุ่นมีระบบการพัฒนา การส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่

6.2 ผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ญาติผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด ได้รับการตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่

6.3 ผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ญาติผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดมีความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่

6.4 ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้บริโภคบุหรี่รายอื่นๆได้

6.5 ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่สามารถเข้าถึงการรับบริการเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพได้

7. จุดเด่นของโครงการ

            นักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่ และมีบทบาทใน

            การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดให้กับผู้ป่วยที่บริโภคบุหรี่

 8. ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ