Hotline: 089-185-2000

เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม

ติดต่อเรา

Hotline: 089-185-2000

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พันธกิจสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ติดต่อเรา

Hotline: 089-185-2000

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พันธกิจพัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบำบัดในการนำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจำ

ติดต่อเรา
 • 01
  เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม
  Hotline: 089-185-2000
 • 02
  เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พันธกิจสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  Hotline: 089-185-2000
 • 03
  เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พันธกิจพัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบำบัดในการนำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจำ
  Hotline: 089-185-2000
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก (WORLD NO TOBACCO DAY)

เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่"

ทางเครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย “ปลอดบุหรี่” ได้เพิ่มช่องทางการส่งเนื้อหาข่าวสำหรับเผยแพร่ลงเว็บไซต์ และ Facebook ของเครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่" โดยท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่

แผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า

องค์กรภาคี วิสัยทัศน์ พันธกิจเครือข่ายกาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ยินดีต้อนรับสู่
เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Image
Image

กฎหมาย

ประกาศจากกระทรวงและกฎข้อบังคับ

บทความ

บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมและงานประชุมเครือข่าย

ข่าวสาร

ข่าวสาร กิจกรรม การประชุม และอบรมเชิงวิชาการ

แผนการดำเนินงาน

บทบาทและวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลงานเครือข่าย

ผลงานโครงการและรายงานความก้าวหน้า

.

.

เลิกบุหรี่แล้วดียังไง

บริการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่