Hotline: 089-185-2000

บุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่มวนและสิ่งเสพติดอื่นๆ

"หากอนุญาตให้นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย = ทำร้ายเยาวชน"
กภ. สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

ติดต่อเรา

Hotline: 089-185-2000

บุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่มวนและสิ่งเสพติดอื่นๆ

"หากอนุญาตให้นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย = ทำร้ายเยาวชน"
กภ. สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

ติดต่อเรา

Hotline: 089-185-2000

บุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่มวนและสิ่งเสพติดอื่นๆ

"หากอนุญาตให้นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย = ทำร้ายเยาวชน"
กภ. สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

ติดต่อเรา
 • 01
  บุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่มวนและสิ่งเสพติดอื่นๆ
  Hotline: 089-185-2000
 • 02
  บุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่มวนและสิ่งเสพติดอื่นๆ
  Hotline: 089-185-2000
 • 03
  บุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่มวนและสิ่งเสพติดอื่นๆ
  Hotline: 089-185-2000
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก (WORLD NO TOBACCO DAY)

เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่"

ทางเครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย “ปลอดบุหรี่” ได้เพิ่มช่องทางการส่งเนื้อหาข่าวสำหรับเผยแพร่ลงเว็บไซต์ และ Facebook ของเครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่" โดยท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่

แผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า

องค์กรภาคี วิสัยทัศน์ พันธกิจเครือข่ายกาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ยินดีต้อนรับสู่
เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Image
Image

กฎหมาย

ประกาศจากกระทรวงและกฎข้อบังคับ

บทความ

บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมและงานประชุมเครือข่าย

ข่าวสาร

ข่าวสาร กิจกรรม การประชุม และอบรมเชิงวิชาการ

แผนการดำเนินงาน

บทบาทและวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลงานเครือข่าย

ผลงานโครงการและรายงานความก้าวหน้า

.

.

เลิกบุหรี่แล้วดียังไง

บริการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่