การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้อง executive 3 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเวส กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

  1. การปิดโครงการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พ.ศ. 2559-2561
  2. โครงการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561-2563
  • โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมบริโภคยาสูบ (อ.ดร.กภ.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล)
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน (รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร)
  • โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ)
  1. Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2020 ณ กรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง