เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชุนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่งผู้นำเครือข่ายเข้าร่วมอบรมเสริมวิทยฐานะสำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ

เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชุนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่งผู้นำเครือข่ายเข้าร่วมอบรมเสริมวิทยฐานะสำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพเรื่อง Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course ระหว่าง 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง