โครงการ "กายภาพบำบัด ลด ละ เลิก บุหรี่ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตอำเภอชะอำ" จัดโดยโรงพยาบาลชะอำ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งานกายภาพบำบัด รพ.ชะอำ ได้จัดโครงการ "กายภาพบำบัด ลด ละ เลิก บุหรี่ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตอำเภอชะอำ" โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การดูแลตนเองรวมถึงการโภชนาการอาหาร โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 minute walk test และทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง spirometry โดยกภ.สิริรัตน์ มิตรเจริญถาวร กภ.ณัจวา พ่วงสุข และกภ.รังสิมาภรณ์ ตรีสุกล และกิจกรรมให้ความรู้การเลิกบุหรี่ด้วยยา โดย ภก.จารุณี อรรถอาภรณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้สูบเอง ญาติ และ อสม รวมจำนวน 60 ราย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

904640
Today
This Month
All days
863
24547
904640