แบบฟอร์มติดต่อเรา

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สำนักงานชั่วคราว

ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th