เกี่ยวกับเรา

Image

ประวัติความเป็นมา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นให้นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้  ตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม

พันธกิจ

  1. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด  ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  2. พัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในภูมิภาค/ชุมชน
  3. พัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบำบัดในการนำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจำ
  4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  5. ผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
Image

คณะกรรมการเครือข่าย

คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.2563-2565

นพ.ชัย
กฤติยาภิชาตกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภก.คทา
บัณฑิตานุกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กภ.สมใจ
ลือวิเศษไพบูลณ์

ประธาน

ศ.ดร.กภ.ประวิตร
เจนวรรธนะกุล

รองประธาน

ผศ.ดร.กภ.เปรมทิพย์
ทวีรติธรรม

เลขานุการ

ผศ.กภ.ศิรินันท์
จันทร์หนัก

ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ดร.กภ.ปนดา
เตชทรัพย์อมร

กรรมการ

รศ.ดร.กภ.ทวีศักดิ์
จรรยาเจริญ

กรรมการ

อ.ดร.กภ.นันทินี
นวลนิ่ม

กรรมการ

อ.ดร.กภ.รัฐพร
สีหะวงษ์

กรรมการ

อ.ดร.กภ.เอกลักษณ์
สิทธิพรวรกุล

กรรมการ

อ.ดร.กภ.ชฎายุ
อุดม

กรรมการ

อ.ดร.กภ.ฐานิยา
กลิ่นโสภณ

กรรมการ

อ.กภ.ทัศวิญา
พัดเกาะ

กรรมการ

กภ.ภาวิณี
วิไลพันธ์

กรรมการ

กภ.นิจกานต์
ตันอุ่นเดช

กรรมการ

กภ.อัญชลี
สุโภภาค

กรรมการ

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

541411
Today
This Month
All days
116
16494
541411