About us

คณะกรรมการเครือข่าย

คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย  งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 - 2559

ผศ.ดร.กภ.กานดา ชัยภิญโญ ประธาน
รศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล รองประธาน
ผศ.ดร.กภ.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม เลขานุการ
อ.ดร.กภ.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
กภ.ภูวรินทร์ นามแดง กรรมการ (ตัวแทนสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย)
กภ.วนัสนันท์ อรุณโชติ กรรมการ (ตัวแทนชมรมกายภาพบำบัดในระบบทรวงอกและระบบไหลเวียนโลหิต)
อ.กภ.สุมนา ตัณฑเศรษฐี กรรมการ
รศ.ดร.กภ.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย กรรมการ
รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร กรรมการ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ กรรมการ
ผศ.ดร.กภ.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร กรรมการ
อ.ดร.กภ.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร กรรมการ
อ.ดร.กภ.นันทินี นวลนิ่ม กรรมการ
อ.ดร.กภ.รัฐพร สีหะวงษ์ กรรมการ
อ.กภ.สายแก้ว เจือจันทร์ กรรมการ
อ.กภ.ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ กรรมการ
อ.กภ.อักษิภา หงษ์อุเทน กรรมการ
อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ กรรมการ
กภ.วราภรณ์ ฮุงหวล กรรมการ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้  ตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม

พันธกิจ

 1. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด  ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 2. พัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในภูมิภาค/ชุมชน
 3. พัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบำบัดในการนำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจำ
 4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 5. ผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นให้นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: