ประมวลภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 🚭 มหาวิทยาลัยบูรพา

- กิจกรรมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรคจากบุหรี่ และ วิธีการเลิกบุหรี่ให้ประชาชนทั่วไป ในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัย

- กิจกรรมจัดบอร์ดแสดงความยินดีบัณฑิตและแทรกเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบหรี่

บทความที่เกี่ยวข้อง