โครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดโดยเครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 9

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 9 ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในงานมีกิจกรรมบรรยายเรื่อง การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ โดย กภ.ภาวิณี วิไลพันธ์ การบรรยายเรื่องการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ไม่พร้อมเลิกบุหรี่และการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล PT CIGAR โดย กภ.วรวรรณ สืบนุการวัฒนา และฝึกปฏิบัติ Brief intervention for routine practice of physical therapists โดยทีมวิทยากร กภ.ภาวิณี วิไลพันธ์ กภ.วรวรรณ สืบนุการวัฒนา และ กภ.ดิสริยาภรณ์ เลิศศึกษากุล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

706606
Today
This Month
All days
693
2658
706606